Vi stärker er förmåga att navigera i komplexa projekt och processer i och mellan organisationer och perspektiv.

Samverkan är en nödvändighet för att skapa innovation i vårt samhälle och i våra organisationer. När vi möts över kunskaps-, sektors- och organisationsgränser uppstår nya kombinationer och lösningar. Vi på Länka har under många år följt samverkansprocesser och identifierat strategier och metoder som leder samverkan framåt. Genom att förstå vad vi behöver adressera och hur vi praktiskt kan gå tillväga kan vi skapa synergier, innovation och tillvarata alla våra resurser.


alex-566182-unsplash.jpg

Aktuellt

Äntligen en bok om hur
vi kan leda samverkan framåt!

Till hösten 2018 lanserar vi vår alldeles egna bok där vi samlar kunskap, erfarenhet, verktyg samt metoder för bättre samverkan och samskapande. Vår utgångspunkt är att vi har enorma resurser runt oss, hela tiden – i form av kompetens, perspektiv, drivkrafter, nätverk, finansiella resurser – men att vi behöver lära oss att kombinera dessa på smarta sätt, för att ta tillvara potentialen emellan oss. Bokens innehåll kretsar bland annat kring viktiga dimensioner som vi ser som centrala att adressera i en samverkansprocess. 

Boken är bland annat för dig som arbetar med affärs- eller innovationsprocesser i företag som involverar leverantörs-, samarbets- och kunskapsrelationer utanför företaget. Boken är även för dig som arbetar på en myndighet eller kommun med samverkansprocesser för samhällsutveckling som involverar olika organisationer, eller för dig som arbetar i en ideell organisation och som ser behoven av förstärkta relationer med företag och offentliga aktörer.

 

Visst låter det intressant? Anmäl ditt intresse redan nu


Unikt tillfälle för dig som processledare att
ta nästa steg i att leda processer!

Den 31 maj-5 juni finns möjlighet att delta i utbildning som hålls av Sam Kaner och Nelli Noakes, två personer som kommit att inspirera oss på Länka mycket.

Sam Kaner och Nelli Noakes driver Community At Work i San Fransisco de är internationellt erkända processledare med lång erfarenhet av facilitering och samverkan. Sam Kaner har bland annat myntat begreppet ”Groan zone” och har särskild kunskap kring vikten av att stanna kvar i de svåra dialogerna där våra perspektiv möts för att på riktigt skapa nya lösningar i samverkan.

Om du vill utveckla dina processledningsförmågor och göra detta med stöd av internationella ledande experter är detta utbildningen för dig. Vi kommer bland annat lära oss om hur vi får till bra och hållbar involvering, olika processledningsmetoder för att hantera ”groan zone” och hur vi kan bygga långsiktiga överenskommelser.

Kursen genomförs på engelska under 4 dagar: den 31 maj, 3 juni, 4 juni, 5 juni 2019 i Stockholm


 
 

Länka ger vidare

Vi vill ständigt bidra till att sprida kunskap och utveckla nya tankar för att stärka förmågan att samverka. Därför är det viktigt för oss att aktivt länka samman människor, idéer och perspektiv. Detta gör vi genom utbildningar och uppdrag vi genomför – men vi tar också själva initiativ, investerar i, och finansierar, olika aktiviteter som vi ser kan bidra till utveckling.  Ett sådant exempel är samverkanskonferensen Spring dialogue som samlar aktörer för att utforska samverkan på nya sätt. Ett annat exempel är vårt samarbete med Bliss Browne som grundade Imagine Chicago och som har stor erfarenhet av processer som kräver mobilisering och involvering av olika aktörer, och vars erfarenhet vi vill sprida till fler aktörer i Sverige. Nu i oktober har vi bjudit in henne att hålla utbildning här i Sverige. Till våren har vi också bjudit in Sam Kaner och Nelli Noakes som är internationellt erkända processledare och samverkansexperter från Community at Work i San Francisco. I maj 2019 kommer de till Sverige för att hålla en utbildning i hur vi kan facilitera svåra dialoger där olika perspektiv möts.

Utöver detta driver vi också plattformen Art of collaborating där vi för samtal, lyfter perspektiv och samlar kunskap. Vi gör allt detta för att möjliggöra att spännande kunskap och perspektiv som inspirerat oss också kan inspirera fler.

“Vi tror att framtiden blir bättre om människor möts, erkänner, utforskar och kombinerar perspektiv, kunskap och erfarenheter på nya sätt.

— Länka Consulting 

Några utvalda referensuppdrag

Vi arbetar med komplexa samverkansprocesser som sker i organisatoriska mellanrum. Våra uppdragsgivare finns inom akademi, näringsliv, ideell- och offentlig sektor på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Alla våra uppdrag kräver kunskap och verktyg för hur vi kan  mobilisera, driva samt säkra långsiktighet i samverkan.

 
 
 
reglab.png

Reglab- en mötesplats för regional utveckling


Reglab är en nationell mötesplats för kunskapsdialoger mellan representanter för regional och nationell nivå. Länka bidrar i flera lärprojekt och nätverk med design och genomförande av dialogprocesser och erfarenhetsutbyten.


Länsstyrelsen.png

Länsstyrelsen i Stockholm- metodstöd för samverkan kring ensamkommande barn som försvinner


Ensamkommande barn som försvinner är en målgrupp som kräver samverkan mellan myndigheter, ideell sektor och kommuner, men också mellan lokal, regional och nationell nivå. Länka har tagit fram ett metodstöd för den regionala nivån och stöttar i rådgivning och utbildningsinsatser för implementering av samverkan. 


uppsala kommun.png

Uppsala kommun- dialog och samverkan för stadsutvecklingen i Ulleråker


Stadsdelen Ulleråker i Uppsala är en av sveriges största byggsatsningar där en ny stadsdel ska växa fram. Kommunen tar ett helhetsgrepp i planeringen av Ulleråker och önskar att utveckla dialogen med medborgare och nyckelaktörer mot att bli mer involverande och samskapande kopplat till områdets utformning. Länka bidrar löpande med strategiskt stöd, design och processledning för en innovativ stadsutveckling. Länka har genomfört medborgardialoger och stora samverkansmöten mellan byggherrar, arkitekter, konstnärer, stadsutvecklare, akademi, näringsliv osv. 


formas_logo_mobile.png

Formas- utveckling av nationella samverkansprogram


Formas som statligt forskningsråd för hållbar utveckling samverkar både nationellt och internationellt. Länka bistår med rådgivning samt utbildningsinsatser kring samverkansprocesser.


FPX.jpg

Future Position X – utveckling och tillväxt inom området geohälsa  

FPX är ett klusterinitiativ där företag, akademi och samhälle samverkar för att skapa utveckling och tillväxt inom området geohälsa och därigenom bygga ett attraktivt och internationellt konkurrenskraftigt innovationssystem. FPX har utsetts till ett av Vinnovas vinnväxtinitiativ och Länka har fått det långsiktiga förtroendet att bistå i strategiskt lärande och coachning som ett stöd i den fortsatta utvecklingen.

swelife.jpeg

Swelife- nationell samverkan för innovativ hälso- och sjukvård


Swelife är en kraftsamling från akademi, hälso- och sjukvård, näringsliv och branschorganisationer. Länka har analyserat samverkan mellan innovationsstödsystem och innovationsstödstruktur inom hälso- och sjukvård.  Med avstamp i denna studie genomförs regionala piloter i Skåne, Västra Götaland och Västerbotten med syfte att bidra till mobilisering och ökad samverkan.


naturvårdsverket.png

Naturvårdsverket- förstärkning av myndighetens samverkanskapacitet


Naturvårdsverket har som nationell myndighet uppdrag som kräver komplex samverkan. Länka bistår myndigheten med skräddarsydda utbildningsinsatser, rådgivning samt framtagande av verksamhetsstöd för samverkan. 


SKL.png

Partnerskap för kunskapsstyrning i socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård


Partnerskapet är ett unikt initiativ och försök att gemensamt utveckla kunskapsstyrning. Partnerskapet drivs gemensamt av representanter från 25 regionala stödsstrukturer, 5 myndigheter (FORTE, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SPU, eHälsomyndigheten) och SKL. Länka stöttar i rådgivning samt facilitering av stora komplexa dialogprocesser. 


Europeiska_kommissionen_logo.svg.png

EU-kommissionen- samverkan för implementering av ny teknik


EU har pekat ut Key Enabling Technologies som avgörande för Europas tillväxt och konkurrenskraft. I en ambition att förstå hur policy kan vara ett stöd för industrin bedrivs samverkan mellan regionala parter i Holland, Spanien, Lithauen, Grekland, Polen, Rumänien, Slovakien och Sverige. Länka är ett stöd i att utforska och formulera rekommendationer för hur tekniken kan implementeras. Länka utgår i stödet från vår kompetens inom klusterutveckling, samverkan och policy


regeringskansliet-solid.png

Regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer

Inom samverkansprogrammet samlas representanter från näringsliv, högskola och universitet, institut, intresse-organisationer och offentlig sektor för att hitta nya innovativa lösningar som stärker konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling. Länka har bistått med grafisk facilitering under mötesplatser inom programmet och visualiserat utmaningar och möjligheter på olika nivåer i programmet.

 
 

sammarbete.jpg

Våra samarbetspartners

I våra projekt arbetar vi ofta med andra konsulter, forskare och experter som drivs av liknande engagemang och värderingar som vi och kompletterar våra kompetenser. 

NeuconKontigo , Ramböll Management ConsultingNAV 

Svensk Tillväxtstrategii2D PartnersVETA AdvisorStrategirådet

  StartPoint, Innovation and Entrepreneurship Consulting, AHA-affärsbyrå