Några utvalda referensuppdrag

Vi arbetar med komplexa samverkansprocesser som sker i organisatoriska mellanrum. Våra uppdragsgivare finns inom akademi, näringsliv, ideell- och offentlig sektor på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Alla våra uppdrag kräver kunskap och verktyg för hur vi kan  mobilisera, driva samt säkra långsiktighet i samverkan.

 
 
 
reglab.png

Reglab- en mötesplats för regional utveckling


Reglab är en nationell mötesplats för kunskapsdialoger mellan representanter för regional och nationell nivå. Länka bidrar i flera lärprojekt och nätverk med design och genomförande av dialogprocesser och erfarenhetsutbyten.


Länsstyrelsen.png

Länsstyrelsen i Stockholm- metodstöd för samverkan kring ensamkommande barn som försvinner


Ensamkommande barn som försvinner är en målgrupp som kräver samverkan mellan myndigheter, ideell sektor och kommuner, men också mellan lokal, regional och nationell nivå. Länka har tagit fram ett metodstöd för den regionala nivån och stöttar i rådgivning och utbildningsinsatser för implementering av samverkan. 


uppsala kommun.png

Uppsala kommun- dialog och samverkan för stadsutvecklingen i Ulleråker


Stadsdelen Ulleråker i Uppsala är en av sveriges största byggsatsningar där en ny stadsdel ska växa fram. Kommunen tar ett helhetsgrepp i planeringen av Ulleråker och önskar att utveckla dialogen med medborgare och nyckelaktörer mot att bli mer involverande och samskapande kopplat till områdets utformning. Länka bidrar löpande med strategiskt stöd, design och processledning för en innovativ stadsutveckling. Länka har genomfört medborgardialoger och stora samverkansmöten mellan byggherrar, arkitekter, konstnärer, stadsutvecklare, akademi, näringsliv osv. 


formas_logo_mobile.png

Formas- utveckling av nationella samverkansprogram


Formas som statligt forskningsråd för hållbar utveckling samverkar både nationellt och internationellt. Länka bistår med rådgivning samt utbildningsinsatser kring samverkansprocesser.


FPX.jpg

Future Position X – utveckling och tillväxt inom området geohälsa  

FPX är ett klusterinitiativ där företag, akademi och samhälle samverkar för att skapa utveckling och tillväxt inom området geohälsa och därigenom bygga ett attraktivt och internationellt konkurrenskraftigt innovationssystem. FPX har utsetts till ett av Vinnovas vinnväxtinitiativ och Länka har fått det långsiktiga förtroendet att bistå i strategiskt lärande och coachning som ett stöd i den fortsatta utvecklingen.

swelife.jpeg

Swelife- nationell samverkan för innovativ hälso- och sjukvård


Swelife är en kraftsamling från akademi, hälso- och sjukvård, näringsliv och branschorganisationer. Länka har analyserat samverkan mellan innovationsstödsystem och innovationsstödstruktur inom hälso- och sjukvård.  Med avstamp i denna studie genomförs regionala piloter i Skåne, Västra Götaland och Västerbotten med syfte att bidra till mobilisering och ökad samverkan.


naturvårdsverket.png

Naturvårdsverket- förstärkning av myndighetens samverkanskapacitet


Naturvårdsverket har som nationell myndighet uppdrag som kräver komplex samverkan. Länka bistår myndigheten med skräddarsydda utbildningsinsatser, rådgivning samt framtagande av verksamhetsstöd för samverkan. 


SKL.png

Partnerskap för kunskapsstyrning i socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård


Partnerskapet är ett unikt initiativ och försök att gemensamt utveckla kunskapsstyrning. Partnerskapet drivs gemensamt av representanter från 25 regionala stödsstrukturer, 5 myndigheter (FORTE, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SPU, eHälsomyndigheten) och SKL. Länka stöttar i rådgivning samt facilitering av stora komplexa dialogprocesser. 


Europeiska_kommissionen_logo.svg.png

EU-kommissionen- samverkan för implementering av ny teknik


EU har pekat ut Key Enabling Technologies som avgörande för Europas tillväxt och konkurrenskraft. I en ambition att förstå hur policy kan vara ett stöd för industrin bedrivs samverkan mellan regionala parter i Holland, Spanien, Lithauen, Grekland, Polen, Rumänien, Slovakien och Sverige. Länka är ett stöd i att utforska och formulera rekommendationer för hur tekniken kan implementeras. Länka utgår i stödet från vår kompetens inom klusterutveckling, samverkan och policy


regeringskansliet-solid.png

Regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer

Inom samverkansprogrammet samlas representanter från näringsliv, högskola och universitet, institut, intresse-organisationer och offentlig sektor för att hitta nya innovativa lösningar som stärker konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling. Länka har bistått med grafisk facilitering under mötesplatser inom programmet och visualiserat utmaningar och möjligheter på olika nivåer i programmet.

 
 

sammarbete.jpg

Våra samarbetspartners

I våra projekt arbetar vi ofta med andra konsulter, forskare och experter som drivs av liknande engagemang och värderingar som vi och kompletterar våra kompetenser. 

NeuconKontigo , Ramböll Management ConsultingNAV 

Svensk Tillväxtstrategii2D PartnersVETA AdvisorStrategirådet

  StartPoint, AHA-byrån, Vulkan Konfliktvägledning, Innovation and Entrepreneurship Consulting