Bliss Browne
Utbildning15-16 oktober 

 

Välkommen till två inspirerande utbildningsdagar med Bliss Browne, grundare av framtidsprojektet Imagine Chicago, ett initiativ som startades för att stärka relationer och samskapande. Bliss har gedigen erfarenhet av att leda involverande processer som skapar hopp, framtidstro och stort lokalt engagemang för en bättre framtid. En stor del av utbildningen bygger på Appreciative Inquiry, ett kraftfullt förhållnings- och tillvägagångssätt för att ta tillvara resurser och potential i grupper, organisationer och samhällen. Under två dagar tar du del av praktiska och kraftfulla metoder för involvering och mobilisering. Metoderna baseras på Bliss’ erfarenheter av vad som fungerar i arbetet med samhälls- och organisationsförändringar i flera delar av världen. Du kommer få en djup förståelse för hur du kan möjliggöra för visioner och framtidstro, bygga på styrkor och framgångar, och inspirera konstruktivt samskapande. Du kommer också få en stor mängd praktiska exempel, praktiska inspel till dina egna frågor, och ett gediget kursmaterial med metoder som kan användas i olika sammanhang. 

 

Varför behövs detta? 

Hur framtidens samhälle kommer se ut påverkar vi genom hur vi agerar idag. Att föra konstruktiva dialoger som integrerar skilda perspektiv på tex stadsutveckling, utbildning, arbetsmarknad, integration, hälsa, miljö och klimat mm, kan hjälpa oss att se och agera för nya lösningar, de lösningar vi inte kan se inom våra separerade kunskapsområden och sektorer. Arbetet med 2030 målen kräver i högsta grad gemensamt ägandeskap, genuin delaktighet och konstruktiva dialoger på tvärs av organisationer, sektorer, sakområden, åldrar och kulturer. För att lösa våra samhällsutmaningar behöver vi bli bättre på att föra konstruktiva dialoger som leder till samagerande och som bygger på genuina värderingar om delaktighet och öppenhet samt på kraften i relationsbyggande. För att lyckas med detta kan metoder och tankesätt hjälpa oss vidare. 

 

Exempel på teman som tas upp på utbildningen

 • Öppna upp för acceptans och samskapande
 • Socialkonstruktionism – en möjlighet att skapa bättre världar
 • Skapa starka och hållbara partnerskap och relationer mellan olika åldrar, kulturer, erfarenheter och kontexter
 • Bjuda in andra till en anda av möjligheter och framtidsengagemang
 • Förmågor att ställa frågor, lyssna och tala som gynnar samskapande och samverkanGå från (och hjälpa andra att gå från) problembaserade till styrkebaserade synsätt och dialoger
 • Förstå betydelsen av styrkebaserad vs problembaserade utvärderingar av individer och samhällen 
 • Främja och möjliggöra konstruktiva beslut och samarbeten

 

Från utbildningen kan du ta med dig förståelse och metoder för

 • Hur du tar tillvara kreativt engagemang och drivkrafter runt ett tema eller utvecklingsområde
 • Hur du mobiliserar framtidstro och kreativt engagemang runt en fråga, ett projekt, eller inom ett geografiskt område
 • Hur du bidrar till nya relationer och bättre koordinering och tillvaratagande av resurser som kunskaper, erfarenheter, drivkrafter och engagemang
 • Hur du ställer kraftfulla frågor som gör skillnad och leder till nytt agerande 
 • Hur du kan hjälpa andra till nya förståelse av de pågående skiften vi befinner oss i, och att formulera nya målsättningar, värderingar och valmöjligheter
 • Hur du tar tillvara innovationskraften i det dagliga arbete och dagliga möten mellan olika perspektiv