I våra utbildningar får du teorier, modeller och verktyg samt praktisk träning för att leda olika situationer i komplex samverkan

Utbildningarna är relevanta för dig som leder eller medverkar i samverkan, men också för projektledare i komplexa projekt eller förändringsledare som leder processer över avdelningsgränser i en organisation. När våra kunder har specifika önskemål så skräddarsyr vi utbildningen utifrån dessa behov.

Stor del av utbildningen ägnas åt att träna på verktyg och metoder, och deltagarna testar metoder i sin konkreta arbetsvardag mellan utbildningstillfällena. Utbildningen genomförs under ca tre månader, och består av tre moduler à två heldagar.  

Att leda i samverkan

DATUM  2019

TIDER: 09:00 - 16:00, inkl. Lunch & eftermiddagsfika 

 

 

Kursomgång 15

17-18 september
22-23 oktober
19-20 november

Kursomgång 17

15-16 januari 2020
12-13 februari 2020
11-12 mars 2020

Kursomgång 16

8-9 oktober
13-14 november
17-18 december

 

 
“De teoretiska momenten, som varvas med praktiska övningar, har gett mig en hel verktygslåda av kommunikativa, kreativa och resultatinriktade metoder - och som redan nu blivit en naturlig del av mitt arbete och min strategi för en lyckad projektledning!”
— Kristina Laurell, Formas
 


Länka Consulting erbjuder nu även en exklusiv certifiering för dig som går vår utbildning Att leda i samverkan.

Då ledare inom samverkan blir allt viktigare vill vi med detta stärka rollen och professionen ytterligare.

Certifierad samverkansledare.png
 
“Jag tänker på Länkas utbildning som en social innovation! Ett nytt sätt att använda sin kompetens, ett nytt arbetssätt som skapar nya relationer som leder till nya lösningar.”
— Caroline Strömbäck, Uppsala kommun
 

Konflikten - nyckeln till nytänkande och innovation  - en fördjupningsutbildning under hösten 2019

Datum för utbildningen: 10-11 september samt 1 oktober

Många av dagens aktuella och komplexa utmaningar innefattar konflikter av olika slag. Som en del av systemen vi verkar i, utspelar sig konflikter ofta på flera nivåer och stora frågor som till exempel samhällsplanering, sjukvård, migration, naturvård och klimat är komplexa och laddade. Starka särintressen, värderingar och identitet är områden man utan tvekan kommer att behöva hantera. I komplexa frågor blir olika perspektiv, meningsskiljaktigheter och till och med utblommade konflikter en del av lösningen om de tas tillvara och ses som en naturlig del av utvecklingsprocessen. 

För att våga stanna i en konflikt och utforska våra olikheter krävs en förståelse för vad som händer när vi tycker olika och hur vi kan hjälpas åt att använda dessa skillnader som hävstång i våra samarbeten. Undviker vi dem tappar vi viktig information om möjliga lösningar. 

Tillsammans med Vulkan Konfliktvägledning, experter på konfliktfylld samverkan och svårlösta samhällsproblem, och AHA Affärsbyrå, bjuder vi nu in till fördjupningsutbildningen Konflikten – nyckeln till nytänkande och innovation.
Detta är en utbildning där du kommer du att skapa dig en förståelse för att konflikter är en naturlig del i komplex samverkan, och kunskap om hur du och andra kan agera när konflikt uppstår stärker både dig och andra i er samverkan. 

Utbildningen är relevant för dig som leder och medverkar i komplexa samverkansprocesser med konfliktpotential, t.ex. som chef, samordnare, projektledare, förändringsledare etc. Utbildningen passar dig inom privat, offentlig och ideell sektor som leder eller medverkar i komplexa samverkansprocesser där hanteringen av t.ex. målkonflikter, starka värderingar och attityder är en viktig del.

 Vad ger utbildningen mig?

Under utbildningen kommer du att få

 • Tankemodeller för konflikthantering, så som konfliktens ABC, konflikteskalationstrappan och samtalets hjälp

 • En förståelse för konflikters betydelse i komplexa frågor och ”wicked issues”

 • Kunskap om hur du, vid behov, genomför skonsamma överkörningar

 • Möjlighet att arbeta med ett eget case

 • Utveckla din komplexitets- och perspektivmedvetenhet för att kunna leda i konflikt

 • Kraftfulla verktyg och metoder för dialog och lyssnande

 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna

Utbildningen kommer att ta upp konfliktdämpande åtgärder och konflikthantering på systemnivå, men du får även kunskap som hjälper dig att bättre förstå konflikt på individnivå.

Innehåll dag 1 – grundförståelse, förhållningssätt och tankemodell

 • Att leda i komplex samverkan med konfliktpotential 

 • Tankemodeller och verktyg som hjälper oss att förstå konflikten på system- och individnivå  

 • Centrala förhållningssätt, processledning och verktyg för goda samtal 

Innehåll dag 2 – praktisk tillämpning och träning av verktyg och metoder

 • Komplexitets- och perspektivmedvetenhet 

 • Konsten att lyssna 

 • Att skapa goda samtal och stärka relationer 

 • Testa verktyg för att strukturerat planera konfliktfylld samverkan 

Innehåll dag 3

 • Återkoppling på funderingar och sådant som hänt sedan sist 

 • Reflektion och lärande utifrån erfarenheter att tillämpa verktyg och tankemodeller 

 • Repetition av verktyg, förhållningssätt och tankemodeller 

 
vulkan+bild.jpg

Om Sara Hommen, grundare VULKAN Kommunikation & Konfliktvägledning

Sara har lång erfarenhet av att jobba med komplexa svårlösta samhällsfrågor där meningsskiljaktigheter är en del av vardagen. Med tio års erfarenhet av kommunikation och konflikthantering inom den statliga förvaltningen kan Sara lätt identifiera förändringsmöjligheter på system, organisations-, och individnivå för att minimera konfliktpotentialen i heta frågor. Hon har en master i miljökommunikation, är utbildad facilitator och vidareutbildad inom konfliktkunskap och gruppmedling. Sara kommer ursprungligen från den privata sektorn och har en hög känsla för vad servicemindedness innebär.

Anna Hedman Jernberg, grundare AHA Byrån

Anna har stort intresse för dialogen som en viktig bärare av kunskapsintegration och samverkan och har under många år arbetat med kompetensutveckling, lärande och kunskapsintegration utifrån ett medarbetar- ledar- och organisationsperspektiv. Anna har i AHA Byrån utvecklat ”Förtroendefull dialog – Kollegial sparring”, en dialogform anpassad för grupphandledning utifrån gruppens kollektiva intelligens med särskilt fokus på samverkan, lärande och uppbyggnad av tillit och relationer vilket gör det möjligt att prata om aktuella utmaningar i vardagen, på ett professionellt sätt. Anna har lång erfarenhet som organisationskonsult och är vidareutbildad i systemisk coaching, processledning, grafisk facilitering samt sorgbearbetning. Hon är expert på grafisk facilitering, ett dialogverktyg som används i processer och utbildningar för att underlätta dialog, engagemang och delaktighet samt skapa en gemensam dokumentation.

I avsnittet Konfliktfylld samverkan i vår podcast Art of Collaborating gästar Sara Hommen och Anna Hedman Jernberg för att prata om konflikthantering i samverkan. Lyssna här.Om Länkas utbildningar

Länkas utbildningar genomförs med hög grad av interaktivitet och en väl beprövad pedagogik som passar olika lärstilar.
Vi varvar teori med praktisk träning, både på utbildningen och i deltagarnas arbetskontexter. Vi ser våra utbildningar som en samskapande process, där mycket av innehållet och samtalen styrs av deltagarnas konkreta frågeställningar och case. En viktig del av våra utbildningar är kunskaps- och erfarenhetsutbytet som sker mellan deltagarna, som kommer från olika sektorer, organisationer och sakområden.