I våra utbildningar får du teorier, modeller och verktyg samt praktisk träning för att leda olika situationer i komplex samverkan

Utbildningarna är relevanta för dig som leder eller medverkar i samverkan, men också för projektledare i komplexa projekt eller förändringsledare som leder processer över avdelningsgränser i en organisation. När våra kunder har specifika önskemål så skräddarsyr vi utbildningen utifrån dessa behov.

Stor del av utbildningen ägnas åt att träna på verktyg och metoder, och deltagarna testar metoder i sin konkreta arbetsvardag mellan utbildningstillfällena. Utbildningen genomförs under ca tre månader, och består av tre moduler à två heldagar.  

Att leda i samverkan

DATUM  2019

TIDER: 09:00 - 16:00, inkl. Lunch & eftermiddagsfika 

 

 

Kursomgång 15

17-18 september
22-23 oktober
19-20 november

Kursomgång 16

8-9 oktober
13-14 november
17-18 december

 
 
“De teoretiska momenten, som varvas med praktiska övningar, har gett mig en hel verktygslåda av kommunikativa, kreativa och resultatinriktade metoder - och som redan nu blivit en naturlig del av mitt arbete och min strategi för en lyckad projektledning!”
— Kristina Laurell, Formas
 


Länka Consulting erbjuder nu även en exklusiv certifiering för dig som går vår utbildning Att leda i samverkan.

Då ledare inom samverkan blir allt viktigare vill vi med detta stärka rollen och professionen ytterligare.

Certifierad samverkansledare.png
 
“Jag tänker på Länkas utbildning som en social innovation! Ett nytt sätt att använda sin kompetens, ett nytt arbetssätt som skapar nya relationer som leder till nya lösningar.”
— Caroline Strömbäck, Uppsala kommun
 

Att leda i konfliktfylld samverkan – en fördjupningsutbildning under hösten 2019

Datum för utbildningen: 10-11 september samt 1 oktober

Konflikter som uppstår i samverkan är viktiga som en del av utvecklingsprocessen och kan förstås utifrån olika perspektiv. Konflikterna kan grundas i systemfaktorer eller uppdrags- och målkonflikter mellan aktörer. De kan också skapas mellan grupper och individer i samverkan och handla om att vi känner en stark identitet och olika värderingar i en fråga. Oavsett anledning kan det finnas ett behov av att få stöd och verktyg i hur vi kan sortera och navigera i olika typer av konflikter, hur vi kan förstå vår roll i konflikter och hur vi bygger tillit. Tillsammans med Vulkan Konfliktvägledning, experter på konfliktfylld samverkan och svårlösta samhällsproblem, bjuder vi nu in till fördjupningsutbildningen Att leda i konfliktfylld samverkan.

Utbildningen är relevant för dig som leder och medverkar i komplexa samverkansprocesser med konfliktpotential, t.ex. som chef, samordnare, projektledare, förändringsledare etc. Eftersom detta är en fördjupningsutbildning bör du ha egen erfarenhet av samverkansprocesser, och det är bra om du har gått utbildningen ”Att leda i samverkan” eller en liknande utbildning.

Utbildningen passar dig inom privat, offentlig och ideell sektor som leder eller medverkar i komplexa samverkansprocesser där hanteringen av t.ex. målkonflikter, starka värderingar och attityder är en viktig del.

 Vad ger utbildningen mig?

Under utbildningen kommer du att få

 • Teoretisk konfliktkunskap på systemnivå, inklusive tankemodeller för konflikthantering

 • Förhållningssätt för att leda i konflikt

 • Verktyg för att designa en dialog där konfliktperspektivet tas med i beräkningen

 • Möjlighet att arbeta med ett eget case

 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna

Utbildningen kommer att ta upp konfliktdämpande åtgärder och konflikthantering på systemnivå, men du får även kunskap som hjälper dig att bättre förstå konflikt på individnivå.

Innehåll dag 1 – grundförståelse, förhållningssätt och tankemodeller

 • Att leda i komplex samverkan – en återblick

 • Hur kan vi förstå kontexter och konfliktpotential?

 • Vilka tankemodeller och verktyg kan hjälpa oss i konflikthanteringen?

 • Vilka förhållningssätt blir centrala för att bygga tillit?

 • Hur kan processledning och mötesledning hjälpa oss i konflikt?

Innehåll dag 2 – praktisk tillämpning och träning av verktyg och metoder

 • Tillbakablick från dag 1

 • Testa verktyg för att strukturerat planera konfliktfylld samverkan

 • Testa verktyg för att leda konfliktfyllda möten

Innehåll dag 3

 • Återkoppling på funderingar och sådant som hänt sedan sist

 • Reflektion och lärande utifrån erfarenheter att tillämpa verktyg och tankemodeller

 • Repetition av verktyg, förhållningssätt och tankemodeller

 
vulkan+bild.jpg

Om Sara Hommen, grundare VULKAN Kommunikation & Konfliktvägledning

Sara har lång erfarenhet av att jobba med komplexa svårlösta samhällsfrågor där meningsskiljaktigheter är en del av vardagen. Med tio års erfarenhet av kommunikation och konflikthantering inom den statliga förvaltningen kan Sara lätt identifiera förändringsmöjligheter på system, organisations-, och individnivå för att minimera konfliktpotentialen i heta frågor. Hon har en master i miljökommunikation, är utbildad facilitator och vidareutbildad inom konfliktkunskap och gruppmedling. Sara kommer ursprungligen från den privata sektorn och har en hög känsla för vad servicemindedness innebär.

Om Länkas utbildningar

Länkas utbildningar genomförs med hög grad av interaktivitet och en väl beprövad pedagogik som passar olika lärstilar.
Vi varvar teori med praktisk träning, både på utbildningen och i deltagarnas arbetskontexter. Vi ser våra utbildningar som en samskapande process, där mycket av innehållet och samtalen styrs av deltagarnas konkreta frågeställningar och case. En viktig del av våra utbildningar är kunskaps- och erfarenhetsutbytet som sker mellan deltagarna, som kommer från olika sektorer, organisationer och sakområden.