utbildning

Att få syn på helheten – Bliss kan inspirera oss att involvera

höst.jpg

Under oktober månad stod Länka, tillsammans med mötesplatsen NAV, värd för Bliss Browne, grundaren av Imagine Chicago som bland annat höll en 2-dagars utbildning i Stockholm samt berikade ett antal pågående samverkansprocesser med nya perspektiv. Bliss erfarenhet av att genomföra dialogprocesser sträcker sig från medborgardialoger i USA om hur vi skapar trygghet för barn, till dialoger i Columbia med fokus på hemlöshet och kriminalitet. Hennes filosofi går bland annat ut på att involvering av olika perspektiv är avgörande för hur vi kan bygga en gemenskap och mobilisera i en fråga. Vi kan exempelvis inte föra dialog och prata om trygghet för barn utan att involvera barn och vi kan inte heller föra dialog med fokus på hemlöshet och kriminalitet utan att involvera hemlösa och kriminella i dialogen.

Trots detta väljer vi ofta att utesluta just ”målgruppers” perspektiv.  Ju fler perspektiv, röster, aktörer som deltar i samtal om en fråga, desto mer komplext och utmanande upplever vi ofta att det blir. Därför är det något vi försöker undvika, trots att det är i mötet mellan olikheter och skillnader i perspektiv som potentialen finns att vi ska få en ökad förståelse för helheten och finna en väg framåt.

På Länka har vi identifierat ett antal dimensioner som vi ser som viktiga att adressera i samverkan. En av dessa dimensioner kallar vi för system och helhet och den handlar om vikten av inte enbart involvera de ”vanliga” perspektiven eller ”the usual suspects” i en samverkansprocess. Detta eftersom det begränsar vår förståelse för helheten och därmed också möjligheterna för nytänkande och innovation. Vi behöver istället aktivt bjuda in många olika perspektiv på en fråga och välkomna olikheterna eftersom det är i mötet mellan dem som potentialen finns.

Det vi kan lära av Bliss är att involvering är viktigt och att det fungerar. Det går till exempel alldeles utmärkt att bjuda in barn i en dialog om trygghet och involvera dem i ett samtal om hur de vill forma sin framtid. Det har Bliss visat. Hennes erfarenheter är en unik källa till kunskap och någonting som vi alla kan inspireras av.