ledarskap

Berättelser som möjliggör förändring

Vi pratar idag om att våra samhällsutmaningar är komplexa, att vi behöver ett annat ledarskap för att hantera de förändringar vi står inför. Det talas om ”att leda i mellanrummen”, om att ”navigera i komplexitet”. Det finns en allt mer accepterad insikt att vi inte kan planera, styra och kontrollera de förändringar som krävs, samtidigt som logiken att styra och kontrollera fortfarande präglar många av arbetssätten i våra etablerade institutioner. Vi söker efter nya tillvägagångssätt för att skapa en hållbar framtid.

77627994-wg8lL.jpg

Bliss Browne, grundare av förändringsinitiativet ”Imagine Chicago”, är en kraftfull inspirationskälla i detta. Bliss har lång erfarenhet av att lyckas mobilisera och ta tillvara kraften i människors drömmar och hopp för att skapa den framtid som är möjlig. Hon bjuder in till en annan berättelse – och ett annat språk – för att förstå hur samhällsförändring faktiskt sker. Hon berättar att hennes nyckelperspektiv alltid har varit att hon sett på sitt arbete utifrån en ”mors” perspektiv, och ser på förändringsarbete som en ”graviditet”. Kraften i metaforen “Think like a Mother” ligger bland annat i att den öppnar upp för en ”förändringsvishet” vi redan bär med oss som människor. Viktigt att nämna är att detta inte kan begränsas till kvinnor, utan att perspektivet ”Think like a Mother” är något både män och kvinnor har tillgång till och kan aktivera. ”It’s about being in the service of life”.

What are the skills bringing the future into birth?

Bliss nämner lyssnande och lyhördhet som avgörande förmågor för att låta förändring uppstå. Vi behöver släppa kontrollen och tron att vi ska lösa allt själva, och i stället frigöra den kraft och det engagemang som finns i systemet som helhet. Vi måste våga öppna upp och släppa in och bejaka de perspektiv som finns i andra delar av systemet. ”You have to be fully present, without being able to control it”. Att bjuda in till genuina samtal och att ställa frågor – och att sedan acceptera och bejaka svaren – blir en nyckel. Enligt Bliss är det frågorna vi ställer som bär oss in i framtiden.

“A new world of possibilities is taking shape as the imagination, hope and hidden assets within individuals, institutions and communities are activated and citizens of all ages become engaged in defining and realizing a future worthy of their collective creative potential. It has been our great privilege to witness the fruits of this commitment and transformation which continually reanimate the hope which brought Imagine Chicago to birth”

Vad händer om vi ser att resurserna och krafterna för positiv förändring finns överallt i vårt samhälle, och att vår roll blir att skapa utrymme för att förändringen kan ske av sig självt?

Vi vet att vi kan stärka våra förmågor att ställa mobiliserande frågor, till exempel genom förhållningssättet och metoden ”Appreciative Inquiry”.
I denna metodik, som Bliss’ arbete grundar sig på, finns mycket inspiration att hämta för alla som vill mobilisera för utveckling.

Ett samtal om samverkan med Hans Dahlman

73132867-otKUj.jpg

Vi har pratat med Hans Dahlman, folkhälsostrateg på Region Västmanland, om erfarenheter av samverkan och vad som kommer krävas av våra organisationer i framtiden. Hans menar att innan han gick en utbildning i samverkan, kännetecknades hans arbete mer av ett informationsutbyte än riktig samverkan. 


Vad arbetar du med idag och hur blir samverkan viktigt för dig?

- Jag jobbar främst med folkhälsostrategier, vi utvecklar planer för kommuner och län. I det arbetet handlar det mycket om att samordna. Jag ser ofta hur parter utgår ifrån sitt eget område och sin egen verksamhet och inte utifrån de behov som användaren eller klienten har. Det måste man lösa upp för att nå resultat.

"Det finns det här uttrycket att “vi höll oss till vår metod men patienten dog”."
 
- Sättet som man följer upp hos verksamheten är ofta snävt, det blir jäv-frågor. Det gjorde att jag ville ha ett nytt sätt att tänka på det här med samverkan, så då gick jag utbildningen i att leda samverkan. Jag trodde att jag hade jobbat med samverkan i hela mitt liv, men insåg då att det snarare handlade om ett informationsutbyte.

- Ofta har jag märkt att vi tror att vi samverkar när vi i själva verket inte jobbar med samma målbild. Vi skriver fina avtal mellan kommun och landsting, dels politiska avtal, som tas emot, utan att sedan förankras i den egna verksamheten eller organisationen. Det blir ofta att de som förväntas samverka inte har den mandat som krävs, då riskerar samverkan att bli tandlös.
 
 

Vad tycker du är viktigast för att lyckas i samverkan?

- Min erfarenhet av samverkan är att ledarskapet är väldigt viktigt, och det måste finnas ett tydligt syfte för gruppen. Jag stöter ofta på människor som inte känner till ledarskap inom samverkan, vilket kan leda till att det låser sig, eller att folk lättare låser sig till sin profession.

- Vi måste försöka avveckla själva professionerna i samverkan, kompetenserna behövs självklart, men professionerna kan vara hämmande.
 

Vad tycker du är speciellt med samverkan som arbetssätt?

- Jag tycker att det är enormt roligt och kreativt att jobba med samverkan istället för att jobba internt, i sin egen bubbla. Jag gillar att man hela tiden måste alliera sig på olika håll. Speciellt inom folkhälsoområdet är samverkan en nödvändighet, och vi vet att skattetrycket kommer att öka om vi inte samverkar.


Kan du berätta om en positiv upplevelse av samverkan?

- Absolut, ett exempel är ett möte jag hade mellan parter i från kommuner och landsting, där jag var en neutral part. Då nyttjade jag en del metoder såsom incheckning och time-out, vilket jag fick väldigt bra respons på. Vi lyckades skapa både en trygghet och tydlighet.

"Det är viktigt att som samverkansledare kunna lyssna in och skapa en atmosfär för kreativt tänkande."
 


Vad kommer att krävas av organisationerna?

- Det krävs en medvetenhet att framtidens samhällsbygge bottnar i hur bra man klarar av samverkan. För att uppnå god folkhälsa måste vi ha insatser från flera olika håll. Organisationerna behöver bli mer fokuserade på klienterna och minska fokus på sin egen verksamhet. Tyvärr så är fokus snedvridet idag. Det skulle aldrig gå för en biltillverkare, att inte ta till sig vad konsumenten efterfrågar och behöver.
 

Hur tror du att samverkan kommer att utvecklas i framtiden inom folkhälsovården?

- Vi kommer nog att gå tillbaka till att ta mer av ett helhetsansvar för klienterna, så som det sett ut tidigare. Vi måste gå in mycket tidigare i vår hjälp. Det kommer att krävas en ny organisation, en stiftelse på neutral plats som jobbar med folkhälsofrågorna för att få till riktigt bra samverkan.