Bliss Browne

Att få syn på helheten – Bliss kan inspirera oss att involvera

höst.jpg

Under oktober månad stod Länka, tillsammans med mötesplatsen NAV, värd för Bliss Browne, grundaren av Imagine Chicago som bland annat höll en 2-dagars utbildning i Stockholm samt berikade ett antal pågående samverkansprocesser med nya perspektiv. Bliss erfarenhet av att genomföra dialogprocesser sträcker sig från medborgardialoger i USA om hur vi skapar trygghet för barn, till dialoger i Columbia med fokus på hemlöshet och kriminalitet. Hennes filosofi går bland annat ut på att involvering av olika perspektiv är avgörande för hur vi kan bygga en gemenskap och mobilisera i en fråga. Vi kan exempelvis inte föra dialog och prata om trygghet för barn utan att involvera barn och vi kan inte heller föra dialog med fokus på hemlöshet och kriminalitet utan att involvera hemlösa och kriminella i dialogen.

Trots detta väljer vi ofta att utesluta just ”målgruppers” perspektiv.  Ju fler perspektiv, röster, aktörer som deltar i samtal om en fråga, desto mer komplext och utmanande upplever vi ofta att det blir. Därför är det något vi försöker undvika, trots att det är i mötet mellan olikheter och skillnader i perspektiv som potentialen finns att vi ska få en ökad förståelse för helheten och finna en väg framåt.

På Länka har vi identifierat ett antal dimensioner som vi ser som viktiga att adressera i samverkan. En av dessa dimensioner kallar vi för system och helhet och den handlar om vikten av inte enbart involvera de ”vanliga” perspektiven eller ”the usual suspects” i en samverkansprocess. Detta eftersom det begränsar vår förståelse för helheten och därmed också möjligheterna för nytänkande och innovation. Vi behöver istället aktivt bjuda in många olika perspektiv på en fråga och välkomna olikheterna eftersom det är i mötet mellan dem som potentialen finns.

Det vi kan lära av Bliss är att involvering är viktigt och att det fungerar. Det går till exempel alldeles utmärkt att bjuda in barn i en dialog om trygghet och involvera dem i ett samtal om hur de vill forma sin framtid. Det har Bliss visat. Hennes erfarenheter är en unik källa till kunskap och någonting som vi alla kan inspireras av.

Berättelser som möjliggör förändring

Vi pratar idag om att våra samhällsutmaningar är komplexa, att vi behöver ett annat ledarskap för att hantera de förändringar vi står inför. Det talas om ”att leda i mellanrummen”, om att ”navigera i komplexitet”. Det finns en allt mer accepterad insikt att vi inte kan planera, styra och kontrollera de förändringar som krävs, samtidigt som logiken att styra och kontrollera fortfarande präglar många av arbetssätten i våra etablerade institutioner. Vi söker efter nya tillvägagångssätt för att skapa en hållbar framtid.

77627994-wg8lL.jpg

Bliss Browne, grundare av förändringsinitiativet ”Imagine Chicago”, är en kraftfull inspirationskälla i detta. Bliss har lång erfarenhet av att lyckas mobilisera och ta tillvara kraften i människors drömmar och hopp för att skapa den framtid som är möjlig. Hon bjuder in till en annan berättelse – och ett annat språk – för att förstå hur samhällsförändring faktiskt sker. Hon berättar att hennes nyckelperspektiv alltid har varit att hon sett på sitt arbete utifrån en ”mors” perspektiv, och ser på förändringsarbete som en ”graviditet”. Kraften i metaforen “Think like a Mother” ligger bland annat i att den öppnar upp för en ”förändringsvishet” vi redan bär med oss som människor. Viktigt att nämna är att detta inte kan begränsas till kvinnor, utan att perspektivet ”Think like a Mother” är något både män och kvinnor har tillgång till och kan aktivera. ”It’s about being in the service of life”.

What are the skills bringing the future into birth?

Bliss nämner lyssnande och lyhördhet som avgörande förmågor för att låta förändring uppstå. Vi behöver släppa kontrollen och tron att vi ska lösa allt själva, och i stället frigöra den kraft och det engagemang som finns i systemet som helhet. Vi måste våga öppna upp och släppa in och bejaka de perspektiv som finns i andra delar av systemet. ”You have to be fully present, without being able to control it”. Att bjuda in till genuina samtal och att ställa frågor – och att sedan acceptera och bejaka svaren – blir en nyckel. Enligt Bliss är det frågorna vi ställer som bär oss in i framtiden.

“A new world of possibilities is taking shape as the imagination, hope and hidden assets within individuals, institutions and communities are activated and citizens of all ages become engaged in defining and realizing a future worthy of their collective creative potential. It has been our great privilege to witness the fruits of this commitment and transformation which continually reanimate the hope which brought Imagine Chicago to birth”

Vad händer om vi ser att resurserna och krafterna för positiv förändring finns överallt i vårt samhälle, och att vår roll blir att skapa utrymme för att förändringen kan ske av sig självt?

Vi vet att vi kan stärka våra förmågor att ställa mobiliserande frågor, till exempel genom förhållningssättet och metoden ”Appreciative Inquiry”.
I denna metodik, som Bliss’ arbete grundar sig på, finns mycket inspiration att hämta för alla som vill mobilisera för utveckling.