Samverkan

Ett samtal om samverkan med Erik Arrhén

Erik Arrhen, Samverkansstrateg. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Erik Arrhen, Samverkansstrateg. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Erik Arrhén jobbar på Landstinget Dalarna som samverkansstrateg med regionala kulturfrågor. Erik berättar om kulturområdets samverkansmodell och om sina erfarenheter som samverkansstrateg i en kreativ bransch.


Hur jobbar du med samverkan?

- Idag jobbar vi med något som kallas samverkansmodellen, ett system som helt bygger på samverkan mellan kommun, landsting och länskulturorganisationer. I landstinget gör vi en plan för hur vi ska fördela de statliga kulturmedlen.

- Kulturplaner tas fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med civilsamhälle och fria kulturskapare. Vi ordnar möten med kulturchefer i de olika kommunerna och med de olika länskulturorganisationerna två gånger per år.


Kan du berätta lite om dessa möten?

- Vi försöker skapa så dynamiska samtal som möjligt. I början kan det finnas en känsla av att vi inte ser varandras perspektiv, vilket kan skapa lite irritation. Just därför behövs denna arena där vi skapar förståelse för varandras perspektiv och verksamheter. Vi försöker ändra perspektivet från jag till vi. I vårt län rör det sig om 15 kommuner och 10 länskulturverksamheter.


Berätta lite om samverkansmodellen, varför infördes den?

- Införandet av samverkansmodellen var den största förändringen inom kulturområdet på över 30 år. Tidigare skickade staten pengar direkt till länsmuseer, konserthus och så vidare, och då kunde olika länskulturinstitutioner uppleva sig som konkurrenter inför statens kulturråd.

"I och med samverkansmodellen så har vi som region ett bättre helhetsperspektiv där vi träffar alla institutioner och jobbar för att riva gränserna."

Hur ska vi bli ännu bättre på att välkomna nyanlända till Dalarna? Upptaktsdag för kultur och folkbildning inom det regionala integrationsarbetet. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Hur ska vi bli ännu bättre på att välkomna nyanlända till Dalarna? Upptaktsdag för kultur och folkbildning inom det regionala integrationsarbetet. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Vad är mest utmanande med samverkan?

- Det är nog främst att det tar tid och resurser. Vi har flera mindre kulturinstitutioner och kommuner  som upplever det som tidskrävande. Det finns de som tänker att det allmänkulturella inte finns med i deras arbetsbeskrivning, därför måste det finnas en sån som jag, en samverkansstrateg som håller i och stödjer processen.


Skulle du kunna berätta om en erfarenhet när samverkan fungerat bra?

- Absolut, jag hamnade i ett sammanhang med 7 kommuner med 4 regionala organisationer där vi pratade om att främja Dalarnas timmerhuskultur. Tillsammans jobbade vi med att kartlägga våra respektive resurser för detta och vad vi tillsammans ville åstadkomma. Nu i höst står vi i begrepp att sjösätta ett projekt där vi tillsammans finansierar en utställning, en film, och ett bildspel. Det är ett riktigt roligt projekt!

Vilka kompetenser tror du är viktigast i samverkan?

- Jag tror att det är väldigt viktigt med tålamod, och att kunna bygga tillit. Det också viktigt att kunna skapa ett gott samtalsklimat, och för att göra det behövs en del verktyg, för det kommer inte alltid av sig själv.

"Det kan vara bra när gruppen tappar balansen lite, då har man ofta lättare att se varandras perspektiv."


Hur tror du att samverkan kommer att utvecklas i framtiden inom ditt område?

- I framtiden tror jag att regionen kommer att bli mer medveten om den kraft som finns inom kulturområdet, vilket kommer leda till att parterna också blir mer benägna att satsa resurser.
Inom kulturområdet finns det många kreativa människor, men är resurserna uppbundna så minskar utrymmet för att skapa nytt. Jag tror att det handlar mycket om att omprioritera och samordna sina resurser.

Ett samtal om samverkan med Hans Dahlman

73132867-otKUj.jpg

Vi har pratat med Hans Dahlman, folkhälsostrateg på Region Västmanland, om erfarenheter av samverkan och vad som kommer krävas av våra organisationer i framtiden. Hans menar att innan han gick en utbildning i samverkan, kännetecknades hans arbete mer av ett informationsutbyte än riktig samverkan. 


Vad arbetar du med idag och hur blir samverkan viktigt för dig?

- Jag jobbar främst med folkhälsostrategier, vi utvecklar planer för kommuner och län. I det arbetet handlar det mycket om att samordna. Jag ser ofta hur parter utgår ifrån sitt eget område och sin egen verksamhet och inte utifrån de behov som användaren eller klienten har. Det måste man lösa upp för att nå resultat.

"Det finns det här uttrycket att “vi höll oss till vår metod men patienten dog”."
 
- Sättet som man följer upp hos verksamheten är ofta snävt, det blir jäv-frågor. Det gjorde att jag ville ha ett nytt sätt att tänka på det här med samverkan, så då gick jag utbildningen i att leda samverkan. Jag trodde att jag hade jobbat med samverkan i hela mitt liv, men insåg då att det snarare handlade om ett informationsutbyte.

- Ofta har jag märkt att vi tror att vi samverkar när vi i själva verket inte jobbar med samma målbild. Vi skriver fina avtal mellan kommun och landsting, dels politiska avtal, som tas emot, utan att sedan förankras i den egna verksamheten eller organisationen. Det blir ofta att de som förväntas samverka inte har den mandat som krävs, då riskerar samverkan att bli tandlös.
 
 

Vad tycker du är viktigast för att lyckas i samverkan?

- Min erfarenhet av samverkan är att ledarskapet är väldigt viktigt, och det måste finnas ett tydligt syfte för gruppen. Jag stöter ofta på människor som inte känner till ledarskap inom samverkan, vilket kan leda till att det låser sig, eller att folk lättare låser sig till sin profession.

- Vi måste försöka avveckla själva professionerna i samverkan, kompetenserna behövs självklart, men professionerna kan vara hämmande.
 

Vad tycker du är speciellt med samverkan som arbetssätt?

- Jag tycker att det är enormt roligt och kreativt att jobba med samverkan istället för att jobba internt, i sin egen bubbla. Jag gillar att man hela tiden måste alliera sig på olika håll. Speciellt inom folkhälsoområdet är samverkan en nödvändighet, och vi vet att skattetrycket kommer att öka om vi inte samverkar.


Kan du berätta om en positiv upplevelse av samverkan?

- Absolut, ett exempel är ett möte jag hade mellan parter i från kommuner och landsting, där jag var en neutral part. Då nyttjade jag en del metoder såsom incheckning och time-out, vilket jag fick väldigt bra respons på. Vi lyckades skapa både en trygghet och tydlighet.

"Det är viktigt att som samverkansledare kunna lyssna in och skapa en atmosfär för kreativt tänkande."
 


Vad kommer att krävas av organisationerna?

- Det krävs en medvetenhet att framtidens samhällsbygge bottnar i hur bra man klarar av samverkan. För att uppnå god folkhälsa måste vi ha insatser från flera olika håll. Organisationerna behöver bli mer fokuserade på klienterna och minska fokus på sin egen verksamhet. Tyvärr så är fokus snedvridet idag. Det skulle aldrig gå för en biltillverkare, att inte ta till sig vad konsumenten efterfrågar och behöver.
 

Hur tror du att samverkan kommer att utvecklas i framtiden inom folkhälsovården?

- Vi kommer nog att gå tillbaka till att ta mer av ett helhetsansvar för klienterna, så som det sett ut tidigare. Vi måste gå in mycket tidigare i vår hjälp. Det kommer att krävas en ny organisation, en stiftelse på neutral plats som jobbar med folkhälsofrågorna för att få till riktigt bra samverkan.